Algemene Voorwaarden

van Gradez B.V., gevestigd te Weert

(KvK nummer: 81.23.20.12)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1      In deze algemene voorwaarden worden met “Gradez” aangeduid Gradez B.V. en alle verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van Gradez hanteren, en worden met “Wederpartij” aangeduid de (rechts)personen en/of vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is gekomen of wordt gebracht.

1.2      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen door, aanbiedingen (offertes) van, opdrachten aan en/of overeenkomsten met Gradez. Uitsluitend door Gradez schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3      Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Gradez en de Wederpartij zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.4      Onder “Software” wordt verstaan: de door Gradez aan de Wederpartij ter beschikking gestelde computerprogrammatuur en/of web-applicatie het leveren van licenties voor het gebruik maken van software om ondersteuning te bieden aan kwaliteitsbeleving, werktijd, ARBO en voedselveiligheid in de ruimste zin van het woord.

1.5      Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: het tegen betaling van een nader overgekomen vergoeding verkrijgen van het nader omschreven recht om de Software te gebruiken.

 

Artikel 2 – Aanbod en Overeenkomst

2.1      Een aanbod van Gradez geschiedt vrijblijvend en kan door Gradez worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de kennisneming door Gradez van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, binden Gradez niet.

2.2      Een Overeenkomst tussen Gradez en de Wederpartij komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding (van het aanbod van Gradez) door de Wederpartij.

2.3      Uitsluitend door Gradez schriftelijk aanvaarde wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn geldig.

2.4      Gradez heeft het recht haar aanbod en/of de Overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, eenzijdig met onmiddellijke ingang op marginale onderdelen (zoals geïndexeerde tariefwijzigingen) te wijzigen. Indien dan een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in dat geval bevoegd de Overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou worden.

2.5      Ingeval van een Overeenkomst heeft de Wederpartij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet verpandbare en/of niet sub-licentieerbare recht om de Software (middels één licentie door meerdere gebruikers) tijdens de looptijd van de Overeenkomst, tegen een nader overeen te komen vergoeding, te gebruiken.

2.5      De Overeenkomst wordt aangegaan voor een tussen partijen nader overeengekomen duur van één jaar en omvang (per nader overeengekomen abonnement). De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij de Wederpartij of Gradez de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van 1 (één) maand. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar. Gradez is wegens opzegging nimmer enige schadevergoeding verschuldigd.

2.7      De Wederpartij heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien dat schriftelijk is overeengekomen of de Wederpartij dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, dan worden de uit hoofde van de Overeenkomst verleende rechten met onmiddellijke ingang beëindigd en worden de door Gradez in verband met het aanbod, de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten door de Wederpartij aan Gradez vergoedt. De prestaties van Gradez zijn alsdan geen voorwerp van ongedaanmaking.

2.8      Gradez heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering vanuit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten (waaronder niet-limitatief begrepen het buiten werking stellen van de Software) indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

 1. een aan de Wederpartij (toerekenbare) niet-nakoming van één of meer uit de Overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, voortvloeiende verbintenissen;
 2. Gradez krijgt na het sluiten van de Overeenkomst kennis van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal voldoen;
 3. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de Wederpartij strekkend verzoek;
 4. de indiening van een tot faillietverklaring van de Wederpartij strekkend verzoek;
 5. de indiening van een verzoek tot toelating tot de schuldsanering;
 6. handelingsonbekwaamheid van de Wederpartij;
 7. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Wederpartij;
 8. executoriaal beslag onder Gradez ten laste van de Wederpartij;
 9. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de Wederpartij strekkend besluit;
 10. overdracht van één of meer aandelen in de Wederpartij aan anderen dan de aandeel­houder(s) bij het tot stand komen van de Overeenkomst;
 11. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de Wederpartij geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;
 12. het overlijden van een aandeelhouder van Gradez.

De Wederpartij is verplicht Gradez onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van het intreden van (één van) de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. Gradez is wegens het beëindigen van de Overeenkomst en het opschorten van uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de Wederpartij verschuldigd.

2.9      Indien de Overeenkomst is ontbonden, vallen de door de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalings­verplichtingen van de Wederpartij niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Gradez ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door Gradez gefactureerde geldsommen voor prestaties verricht vóór of bij het ontbinden van de Overeenkomst is de Wederpartij na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. Gradez heeft het recht om in geval van beëindiging van de Overeenkomst anders dan op grond van het feit dat de Wederpartij tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies of gederfde winst van de Wederpartij te verlangen. Die vergoeding dient binnen 30 dagen na facturering te worden voldaan.

 

Artikel 3 – Prijs en betaling

3.1      Door Gradez gehanteerde en aan de Wederpartij kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.2      De door Gradez bij de Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dienen in Euro’s te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van Gradez vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

3.3      Indien de Wederpartij verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Wederpartij de verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de Wederpartij het bedrag van de door Gradez te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet-geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Gradez verschuldigd, welke kosten ten minste worden vastgesteld op 15% van het in de hoofdsom aan Gradez verschuldigde bedrag.

3.4      Gradez heeft het recht betalingen van de Wederpartij (ondanks andersluidende vermeldingen van de Wederpartij) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de Overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de Wederpartij in de uitvoering van uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

3.5      De Wederpartij heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Gradez op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Gradez tegenover de Wederpartij.

3.6      De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Gradez (aanvullende en/of vervangende) zekerheid te verschaffen voor de voldoening van uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Gradez.

3.7      Gradez heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren dan wel de uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten totdat betaling daarvan heeft plaatsgevonden. Tevens heeft Gradez het recht om – al dan niet opeisbare – vorderingen van de Wederpartij te verrekenen met verplichtingen van Gradez tegenover de Wederpartij.

 

Artikel 4 – Rechten van intellectueel eigendom

4.1      Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de Software berusten uitsluitend bij Gradez.

4.2      Eventuele rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de in het kader van de Overeenkomst (door middel van de Software) verzamelde en bij een gebrachte digitale informatie, komen aan de Wederpartij toe, vanaf het moment dat de Wederpartij de Overeenkomst volledig is nagekomen en aan al haar financiële verplichtingen jegens Gradez heeft voldaan.

4.3      De Wederpartij zal de hiervoor in artikel 4.2 genoemde digitale informatie niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen, en uitsluitend gebruiken in het kader van het doel van de Overeenkomst, tenzij Gradez daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

4.4      De Wederpartij zal eventuele aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom van Gradez niet uit de Software verwijderen of wijzigen.

4.5      Gradez heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van haar Software. De Wederpartij zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van de Software niet (laten) omzeilen, verwijderen of ontwijken, en zal haar/zijn computerprogrammatuur beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking te hebben.

4.6      Door Gradez ten aanzien van de Software aan de Wederpartij verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de Overeenkomst beschreven niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik daarvan in strijd met de rechten van Gradez, met de Overeenkomst, met deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht.

4.7      De Wederpartij zal Gradez volledig vrijwaren van eventuele vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Gradez (of de Wederpartij) door middel van de Software rechten van intellectueel eigendom van derden worden geschonden, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Gradez als haar/zijn eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Gradez vergoeden.

4.8      De Wederpartij staat er voor in dat door Gradez te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldend recht, zoals onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”).

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

5.1      Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Gradez zijn beperkt door het hierna bepaalde in artikelen 5.2 tot en met 5.8. Deze artikelen (5.2 t/m 5.8) zijn van overeenkomstige toepassing op door de Wederpartij op onrechtmatige daad van Gradez gebaseerde vorderingen.

5.2      Gradez is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Gradez, aan Gradez toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Gradez toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van (voorgeschreven) hulppersonen, (onkundig) gebruik of wijziging van de Software, verminkte of verloren gegane gegevens dan wel verlies van digitaal opgeslagen informatie, het gebruik van de Software in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, van buiten komende oorzaken, problemen met de Software dan wel met netwerkverbindingen, spannings­voorzieningen en storingen en tekortkomingen die voortvloeien uit niet-beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens.

5.3      Aansprakelijkheid van Gradez kan uitsluitend ontstaan nadat de Wederpartij Gradez onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het constateren van de tekortkoming, deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Gradez gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

5.4      Een verplichting van Gradez tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade, tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en/of andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Wederpartij is betaald. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan 1 (één) jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 (één) jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Wederpartij is betaald. In geen geval zal de door Gradez verschuldigde schade­vergoeding meer bedragen dan de geldsom die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Gradez wordt betaald.

5.5      Gradez is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.

5.6      De Wederpartij vrijwaart Gradez van alle vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met het in het kader van de Overeenkomst gebruiken van de Software.

5.7      Gradez is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens (zoals hiervoor in artikel 4.8 omschreven). De Wederpartij zal Gradez vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Gradez verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de AVG en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1      Indien Gradez door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is Gradez bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Gradez door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Gradez het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Gradez en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van de Software, overheidsmaatregelen, (wifi)netwerkstoringen, internet­storingen, onjuiste netwerkspanning en weersomstandigheden.

6.2      Indien Gradez door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, kan de Wederpartij tegenover Gradez geen aanspraak op uitvoering van de Overeenkomst, ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

6.3      Indien Gradez bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Gradez gerechtigd om hetgeen de Wederpartij daartoe nog verschuldigd is, afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie

7.1      De Wederpartij staat er voor in dat derden, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, geen kennis (kunnen) nemen van door Gradez verstrekte – dan wel van Gradez betrokken en uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende – informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn, indien die informatie door Gradez als zodanig is aangeduid. Software, broncodes, dan wel toegangs- en/of identificatiecodes van de onderliggende programmatuur worden in ieder geval als vertrouwelijk aangeduid.

7.2      Door schending van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en aan Gradez een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 100.000,– voor iedere schending en van EUR 5.000,– voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de Wederpartij om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit iedere schending voortvloeiende schade aan Gradez te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan Gradez te verantwoorden en af te dragen.

7.3      Gradez verplicht zich eventuele vertrouwelijke informatie die voortvloeit uit de Overeenkomst met c.q. door het gebruik van de Software door de Wederpartij, geheim te houden voor derden en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wederpartij direct of indirect openbaar maken, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken.

7.4      De Wederpartij staat toe dat Gradez tijdens of door de Overeenkomst bekend geworden informatie (niet zijnde persoonsgegevens) verzamelt voor het verbeteren van de Software.

 

Artikel 8 – Bescherming Persoonsgegevens / Meldplicht datalekken

8.1      Bescherming persoonsgegevens

8.1.1   Gradez en de Wederpartij verplichten zich over en weer in overeen­stemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

8.1.2   Gradez zal persoonsgegevens van de Wederpartij, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van de Wederpartij of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Gradez neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel

8.1.3   Gradez heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoons­gegevens van de Wederpartij te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.1.4   Gradez is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde persoons­gegevens van de Wederpartij gaat verwerken, heeft Gradez de toestemming van de Wederpartij nodig. Met het aangaan van een Overeenkomst met Gradez, gaat de Wederpartij akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door eventuele inschakeling van derden.

8.1.5   Het staat de Wederpartij vrij om tijdens de looptijd van de Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door Gradez op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. De Wederpartij draagt in een dergelijk geval de kosten.

8.1.6   Gradez verwerkt de persoonsgegevens van de Wederpartij alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Gradez en de Wederpartij hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

8.2      Meldplicht datalekken

8.2.1   Met inachtneming van de Wet zal Gradez eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoons­gegevens. In voorkomend geval zal Gradez de Wederpartij daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoons­gegevens geven hierover meer informatie.

8.2.2   Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Gradez (en de Wederpartij) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de AVG en/of de Beleidsregels meldplicht datalekken.

8.2.3   Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoons­­gegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoons­gegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door Gradez (en de Wederpartij) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).

8.2.4   De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

8.2.5   Als de Wederpartij zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet de Wederpartij een verklaring voor de vertraging geven.

 

Artikel 9 – Algemeen

9.1      Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

9.2      Rechten, verplichtingen of vorderingen van de Wederpartij jegens Gradez zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Gradez.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht & bevoegde rechter

10.1    Aanbiedingen van en Overeenkomsten met Gradez worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2    De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de Overeenkomst voort­vloeiende geschillen.

 

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE

Artikel 11 – Gebruik van Software

11.1    Onverminderd het bepaalde in artikel 4 heeft de Wederpartij van Gradez het niet-exclusieve recht krachtens de Overeenkomst om de aan de Wederpartij verstrekte en/of toegankelijke Software uitsluitend tijdens de duur en met inachtneming van de Overeenkomst, te gebruiken op de verwerkingseenheden en/of voor de aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verleend.

11.2    De Wederpartij heeft noch het recht om de Software en/of de daarin vervatte informatie te wijzigen, uit te breiden, in andere Software toe te passen, te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken en/of voor derden toegankelijk te maken, noch het recht om op de Software beperkte rechten te vestigen.

11.3   Het is de Wederpartij verboden om de Software en de bijbehorende documentatie te verveelvoudigen, te wijzigen, uit te breiden, of in andere software toe te passen, zulks met uitzondering van het maken van een back-up voor eigen gebruik.

11.4    De Wederpartij is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke Software en daarin vervatte informatie aan Gradez af te geven, althans deze Software en daarin vervatte informatie van dragers van de Wederpartij te verwijderen zonder een kopie ervan te houden.

11.5    Gradez staat er niet voor in dat de door haar ter beschikking gestelde Software foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Gradez spant zich in om in voorkomend geval onverwijld, althans binnen een redelijke termijn, tot herstel van eventuele tekortkomingen over te gaan.

11.6    Ingeval van aanvullingen of opmerkingen van Wederpartij ten aanzien van door Gradez aan de Wederpartij ter beschikking gestelde Software, staat het Gradez vrij om eventuele wijzigingen of aanpassingen in de Software aan te brengen of door te voeren.

11.7 De Wederpartij kan vrijblijvend en kosteloos gedurende een nader tussen partijen overeen­gekomen proefperiode gebruik te maken van de door Gradez ontwikkelde Software. Het staat Gradez gedurende deze proefperiode vrij om de Software tussentijds te wijzigen of niet langer beschikbaar te stellen aan de Wederpartij.

11.8 Naast of in aanvulling op hetgeen in artikel 5 is overeengekomen voor wat betreft de aansprakelijkheden en/of wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Gradez, is Gradez niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de door haar ontwikkelde c.q. aan Wederpartij in gebruik gegeven Software, althans is de eventuele aansprakelijkheid zijdens Gradez te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 5.4 (laatste volzin) is bepaald.

 

Artikel 12 – levering, installatie en acceptatie

12.1   Gradez levert de Software aan de Wederpartij door middel van het verstrekken van de Software overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties en uitleg hoe de Software te downloaden c.q. te installeren. De Wederpartij wordt geacht de Software te hebben aanvaard na downloaden c.q. installatie van de Software.

12.2    De Wederpartij aanvaardt de Software in de staat waarin deze zich op het moment van downloaden c.q. installatie bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

12.3    De Software wordt éénmalig aan de Wederpartij ter beschikking gesteld. Behoudens een andersluidende schriftelijke Overeenkomst heeft de Wederpartij niet een recht op het afleveren of anderszins verstrekken van broncode en technische documentatie van krachtens en/of in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte Software.

12.4    Ingeval installatie van de Software is overeengekomen, dan geeft Wederpartij op eerste verzoek van Gradez toegang tot betreffende computer of lokaal netwerk, teneinde de overeengekomen installatiewerkzaamheden adequaat en deugdelijk te kunnen uitvoeren.

12.5    Gradez is niet aansprakelijk ingeval het besturingssysteem van de Wederpartij niet compatible is met de door Gradez ontwikkelde of in gebruik te geven (of gegeven) Software, dan wel de betreffende computer van de Wederpartij niet beschikt over de minimale specificaties, waardoor de Software van Gradez normaliter werkt en draait.

 

Artikel 13 – Onderhoud, support, upgrade dan wel updates van de Software

13.1    Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken is Gradez niet verplicht onderhoud te verrichten of support te verlenen ter zake de Software, alsook niet om nieuwe versies (upgrades) daarvan uit te brengen. Gradez is ook niet verplicht om na het tot stand komen van een Overeenkomst, een tot onderhoud van of support ter zake van (nieuwe versies van) de Software strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.

13.2    Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de Wederpartij wel het recht op het verkrijgen van updates (nieuwe releases) van de Software.

13.3  Indien de Wederpartij na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst met Gradez, op enig moment een nieuwe Overeenkomst sluit met Gradez, dan heeft de Wederpartij alsdan naast een hernieuwd recht tot gebruik van de Software, ook (weer) recht op updates daarvan.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: Info@gradez.nl

 

Versie 4 januari 2021